INSPEKTEUR GEDRAGSKODE
______________________________________________

  n Inspekteur moet te alle tye hoflik wees
  n Inspekteur moet altyd betyds wees.
  n Inspekteur moet aandagtig en tegemoetkomend optree teenoor die eienaar\teler van n dier. Poog altyd om probleme op te los en wees gereed om veral nuwe telers behulpsaam te wees wat betref admnistratiewe prosedures.
  Wees professioneel en deeglik en kontroleer brandmerke, oorkodes en prestasiedata. Laat voldoende tyd toe vir n deeglike inspeksie van elke dier.
  Verduidelik hoe besluite geneem word veral n gevalle waar diere afgradeer of uitgeskot word. Poog om altyd n fnale besluit te neem op die dag van inspeksie en nie by n latere inspeksie nie.
  n Inspekteur mag onder geen omstandighede instruksies of kommissie van n lid of nie-lid ontvang t..o.v. die koop of verkoop van Ngunis nie; voorts mag hy\sy ook nie die verkoop van sy\haar eie diere tydens die uitvoer van n inspeksie bevorder nie.
  n Inspekteur mag nie sy\haar eie diere inspekteer nie.
  Inspeksies moet onder alle omstandighede deur twee inspekteurs uitgevoer word waarvan een n Senior inspekteur moet wees.
  Ten einde tred te hou met ontwikkelling moet inspekteurs elke twee jaar n verfrisserkursus bywoon en op hoogte bly met navorsingsprojekte wat t.o.v. die ras geloods word. Dit word ook aanbeveel dat beskikbare literatuur t.o.v. die geskiedenis van die ras deeglik bestudeer word.
  n Inspekteur mag nie onderneem om n inspeksie uit te voer sonder n geskrewe opdrag van die kantoor nie.
  n Inspekteur moet lojaal wees teenoor sy Genootskap en kollegas.
  n Inspekteur moet te alle tye deur sy optrede die uitsprake en doelstellings van die Genootskap bevorder.
  Die optrede van n inspekteur moet te alle tye lofwaardig en onberispelik wees in ooreenstemming met sy\haar eie beeld, karakter en intergriteit en moet die Genootskap tot eer strek.
  n Inspekteur moet te alle tye en onder alle omstandighede onpartydig en met die nodige eerlikheid en integriteit optree en sy\haar optrede mag nooit sodanig wees dat dit sy\haar eie of die beeld van die genootskap skaad nie.
  Die optredes of uitsprake van mede-lede moet nie in die openbaar deur inspekteurs bevraagteken of afgekeur word nie maar moet verkieslik skriftelik aan die President van die Genootskap gerig word.
  n Inspekteur moet hom- of haarself aan die gesag van die Raad onderwerp en as sodanig moet hy\sy enige teregwysings van die raad aanvaar m.b.t. onaanvaarbare optrede en selfs om van sy\haar status ontneem te word nadat hy\sy die geleentheid gebied is om sy\haar kant van die saak te stel.
  n Inspekteur moet n kode van vertroulikheid respekteer waar ookal dit deur die Genootskap vereis word.
  Wanneer n persoon as inspekteur optree moet die volgende vereistes aan voldoen word:
           Neergelegde prosedures soos bepaal deur die Raad moet te alle tye gevolg word.
           Om as n ambassadeur van die ras op te tree.
           Om te verseker dat my optrede die respek van mede-telers wegdra.

 
 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  118 Henry Straat, Bloemfontein
  Tel: (051) 448 7303
  info@ngunicattle.info  2008 - 2019  
  Die Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions